นครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน

32

17-2

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ผู๒ จำนวน ๙๔ ครอบครัว เทศบาลนครเชียงรายได้รับความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งวิทยากรร่วมอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้ปกครองในการอบรม เลี้ยงดูบุตรหลาน ให้มีความรู้ ความคิด และเป็นคนดี โดยมีผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดี ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.