โตโยต้าร่วม ม.แม่ฟ้าหลวงมอบทุนเรียนดี

10

5

 

เวลา 10.00 น.วันที่ 18 ธ.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและนำวิชาความรู้มาพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 423 ทุน รวมกว่า 2.35 ล้านบาท โดยมี รอง ศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ดร.วิลาวัลย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทย ในวันพรุ่งนี้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

4

โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ Thai Youth of Tomorrow project โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 ในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ใน 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีฐานะยากจนแต่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกัน มีให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกชักจูงเข้าสู่อาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เข้าร่วมทั้งค่ายจิตอาสา กิจกรรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเป็น

6

สำหรับในปีพ. ศ. 2560 มีนักเรียนและนักศึกษาเข้ารับทุนทั้งสิ้น 423 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 212 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 199 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 12 ทุน ทุนละ 20000 5,000 บาท รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2,355,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.