Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

งานประเพณีปอยหลวง ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย…

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

สืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562

21 กันยายน นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด…

20 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายรับโล่“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”ประจำปี 2562

19 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฎิบัติ :ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน”

16 กันยายน 2562 ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายจัดตั้งต้นแบบศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

วันที่ 13 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินงานศูนย์บริการ การท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

วันที่ 12 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์…

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายคว้ารางวัลทอล์คโชว์ “ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “

วันที่ 11 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัชกร ผลสุด นางสาววีณา…

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 ก.ย.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน…