นพค.35 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ออกร้าน…

นพค.35 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายออกร้านนิทรรศการ…