Browsing Category

สังคม

สังคมเชียงราย

องค์การยูเนสโกโดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC…

การประชุมZOOMแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล…

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด…

ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล…

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ส่งมอบเงิน กองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงราย…

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร…

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ…

ทน.ชร.“เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 “

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ…

๑๒สิงหาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ…

๑๒สิงหาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…

ทน.ชร.ปล่อยปลาปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขึ้บ้วนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ศึกษาวางแผน และพัฒนา ”หนองขี้บ้วน” ให้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ…

เทศบาลนครเชียงราย ”ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่…