Hey you!!….กองทัพภาคที่ 3 เจ้าภาพ ฝึกผสม…คอบร้าโกลด์ 19 กับกิจกรรม CSR… ให้ชุมชน ภายใต้การฝึกร่วมผสมทางทหารใหญ่ที่สุดในเอเชีย….

66

Hey you!!….. Cobra Gold 19 สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ในส่วนของการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 SITE 6 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก เร่งดำเนินการขุดฐานราก พร้อมทั้งวางแบบเหล็ก ฐานราก, ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก, ดำเนินการหา Center เพื่อจะวางเสา , ดำเนินการประกอบแบบคานคอดิน และดำเนินการทาสีเหล็กโครงหลังคา ด้านกำลังพลที่มาร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วย จากประเทศไทย โดย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 20 นาย, สหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย และ และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ด้วย

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ปี 2019 มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 พื้นที่ ส่วนในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ จำนวน 4 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดตาก และ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการก่อสร้างครั้งนี้เป็นผลงานของกำลังพลทหารช่างจากกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพมิตรประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงแง่มุมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนพลเรือนไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารรหัส “คอบร้าโกลด์” ความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างทหารชาติต่างๆ ที่มาร่วมฝึกคอบร้าโกลด์เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อมุ่งไปสู่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ที่ดีอยู่แล้วให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากการฝึกการปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การฝึกคอบร้าโกลด์ ยังมีการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนคือ “ส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน” หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Combined Joint Civil Military Operations Task Force ” รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือประชาชน หรือ HCA (Humanitarian Civic Assistance) ซึ่งนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งของการฝึกที่กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกทั้ง 29 ประเทศต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ความคืบหน้า ทีมงาน PR.. NUTOSE ….จะมานำข่าวมาบอกเล่าให้อีก

 

3 Army Area Coaching host Cobra Gold 19 and CSR activites for the community under the largest military co-operation in Asia.
Cobra Gold 19 have humanitarian civic assistance (HCA) project in the section Engineer civic assistance program (ENCAP) by 22 Jan 2019 in site 6 at Ban kohdon school Tumbon wang-hin District Muang, Tak proceed cement, proceed find center for put up a pole and proceed painted skeletal roof by military personnel from 4th Engineer Battalion 4th infantry division company 20 person, USA 20 person and Singapore 5 person.
Cobra Gold 19 have construction project 6 area, 3 Army versponsible 4 area in 3 city Phitsanulok, Tak and Nakhonsawan this project is portfolio Engineer from Royal Thai Armed Forces.
3 Army Area and friendly army have purpose benefits for community and create strength in security cooperation.
Cobra Gold 19 for the community the largest military co-operation in Asia Royal Thai Armed forces and military personal American Pacific have purpose for develop security and conflict resolution, in addition promote relationship between the Royal Thai Armed forces and country friendly army participation in the training.
Cobra Gold 19 have combined joint civil military operation task fore responsible Humanitarian civic assistance (HCA) is another mission importand for Thai Armed forces, US Army and country friendly army participation in the training 29 country because this project have enhance quality of life.

From PR NUTOSE and 2LT.Chaw-ueang Sasang.
See you next news.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.