ทน.ชร.“เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 “

114

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วม ซึ่งสภาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการได้ดำเนินการพิจารณาวาระต่างๆ

ทั้งนี้ สภาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการพิจารณาญัตติ อาทิ ญัตติขอรับความเห็นชอบต่อสภา รับร่างหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ อีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย(ส.ท.) ได้เสนอปัญหาของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่เร่งแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และเรื่องอื่นๆ อันเป็นความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สภาพิจารณาและให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเสนอญัตติในอื่นและดำเนินการแก้ไขต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "รรุมรนลำหายร 前 ν ன์ การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเกิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเซียงราย"

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.