ผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย

13

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่สบันงาขันโตกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชนปี 2563 โดยกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงรายโดยนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และคณะ

โดย นางวนิดา  ทิพย์ศักดิ์พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดเชียงรายจำนวน 14 กลุ่มได้จัดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงรายข้าวคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรที่นำมาแสดงและจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสบันงาขันโตกได้รับการรับรองมาตรฐาน“ GAP” (Good Agricultural Practices) หรือข้าว 2 หรือ Organic Thailand หรือได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จันวิสาหกิจแปรรูปข้าวและสมุนไพร (อ้อยจัน) / ข้าวสุขใจ / สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด / ก้าวแรกที่มั่นคงฟาร์ม / บ้านสวนย่าน้อย / กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ Me Suk Farm (มีสุขฟาร์ม) / เกษตรผสมผสานข้าวบ้านไร่ใจรักษ์ / กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพบ้านสันหลวง “ข้าวหอมธรรมคุณ” / วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย / วิสาหกิจชุมชนเพาะรักความภูมิใจในเกษตรอินทรีย์ / ข้าว hidee (ชีวิตดี) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักษ์ข้าวสุขภาพ“ ข้าวหอมละไม” กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สันทรายน้อย / กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ต. บ้านโป่ง

โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป ณ สบันงาขันโตกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวในระดับประเทศซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และข้าวเหนียวเขี้ยวงจังหวัดเชียงรายได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: G) และมีข้าวคุณภาพดีอีกหลากหลายชนิดดังนั้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดให้มีจุดจำหน่ายข้าวคุณภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาได้มีช่องทางการตลาดใหม่ในการจำหน่ายข้าวคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จำหน่ายจากคุณกิตติทิศสกุลผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขและเป็นเจ้าของสบันงาขันโตกและได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อการเชื่อมโยงการตลาดให้กับเกษตรกรโดยตรงกับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมที่มาร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเช่นโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท / โรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานีโรงแรมเฮอริเทจเชียงราย / บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) / ร้านอาหารชีวิตธรรมดาคอฟฟี่เฮ้าส์ / ร้านฟิคเกอร์แอนด์กราวน์, ร้านอาหารเอกโอชา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.