มฟล.-ม.เชียงตุง เข้าค่ายติวเข้มบุคลากรเตรียมก้าวสู่อาเซียน

5

IMG_7702

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มฟล. โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ‘ค่ายอาเซียนสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2’  ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล. โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงตุง Dr. May Yee Thein พร้อมด้วยคณะผู้แทนอาจารย์และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย รวมระยะเวลา 4 วัน โดยกิจกรรมวันแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนจะออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์ และใช้เวลาอยู่จนสิ้นสุดกิจกรรม
อธิการบดี มฟล. กล่าวต่อว่า  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และมีโอกาสได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลก โดยเนื้อหาในการจัดกิจกรรมเน้นพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันและทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ร่วมถึงความสามารถในการสื่อสารภายใต้การทำงานในสภาพแวดล้อมที่จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเองในภาวะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้
“จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพราะอยากเปิดโอกาสให้บุคลากร มฟล. ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านอย่างถ่องแท้ ในหลายด้านหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม โดยศึกษาผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในทุกด้าน อย่างมีความหวังว่าบุคลากรจะสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยฯและสร้างเครือข่ายเพื่อนกับมหาวิทยาลัยเชียงตุงด้วย และความสำเร็จของโครงการนี้จะสะท้อนได้จากการที่พวกเขาสามารถนำประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับกลับไปพัฒนาการทำงานและช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้” อธิการบดี มฟล. กล่าว
ทั้งนี้กิจกรรมค่ายพัฒนาฯ มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง มีทั้งการบรรยายความรู้ต่างๆ ไปจนถึง มีทั้งกิจกรรมที่เป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น “การเปิดวิสัยทัศน์ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน”โดย พรทิพย์ กาญจนนิยศ กรรมการบริหารของฟุลไบรท์ประเทศไทย รวมทั้ง รองอธิการบดี ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมการสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการเปิดอาเซียนและการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยฯ” ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาตร์ มฟล.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้ความรู้ทั่วไปของเมืองเชียงตุง รวมไปถึง รศ. ดร. ประพัฒน์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ “วิธีการที่จะอยู่ในประชาคมอาเซียนและอาเซียน 3 เสาหลัก”  ทั้งยังมีกิจกรรมระดมความคิด และวอคแรลลี่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.