มฟล.ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาวิชาการร่วมกัน

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ต้อนรับ Dr. Joseph Robertson อธิการบดี Oregon Health & Science University ที่ได้มาเยือน โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและดำเนินการวิจัยด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพในประเทศ  ทั้งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะจุดเริ่มต้นสำหรับการร่วมมือทั้งสองสถาบันในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของประชาชนทั้งในพื้นที่และภูมิภาคอื่นๆด้วย ทั้งนี้คณะจาก Oregon Health & Science University ยังได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. มีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และทดลองเปิดดำเนินการเบื้องต้นราวเดือนตุลาคม 2561 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ที่สามารถบำบัดรักษา วิจัย โรคในสาขาต่างๆ โดยครบถ้วน ของการบริการทางสาธารณสุขของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.