มอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน10ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายเพื่อใช้การบริหารจัดการในชุมชนร่วมกันลดปัญหายาเสพติด

214

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ส่งมอบเงิน กองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงราย ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเกาะลอย , ฮ่องสี่ , ห้วยปลากั้ง, เกะทอง , ป่าแดง , สันป่าก่อไทยใหญ่ , สันหนอง , ดอยสะเก็น , หนองปึ๋ง และ สันโค้งหลวง โดยมอบชุมชนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นสักขีพยาน ในระหว่างการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ที่ อาคารเทิดพระเกียรติ90ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงราย ชุมชนที่ได้รับจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน ซึ่งจะเน้นไปที่การสร้างอาชีพและต่อต้านยาเสพติดในชุมชนนั้นๆ ตามแนวพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในชุมชน และต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไปด้วยพลังของคนในชุมชน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.