เทศบาลนครเชียงรายแจ้งเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563 

9

วันที่ 17 ก.ค.63 เทศบาลนครเชียงราย ขอแจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เนื่องด้วยขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้มีการชำระภาษี ตามกฏหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 โดยมีการลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดได้ ที่ มท.08073/ ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

จึงขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลและจำนวนเงินค่าภาษี หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อแก้ไขรายการได้ที่ #งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย ในวันเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.