MAJOR Splash SONGKRAN Festival 2018 เมเจอร์สาด ความสุขวันสงกรานต์ ชวนดูหนังคลายร้อน ในระหว่างวันที่12-16 เมษายน 2561

117

สุขเก๋เก๋>>แต่งชุดไทได้ยสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง เฉพาะวันที่ 12-16 เมษายน 2561ลกูค้าที่แต่งชุดไทยสามารถรับสิทธิ์ดฟูรี1ที่นั่งจำนวน 30,000ที่นั่ง (ทกุสาขาทั่วประเทศ)

สุขทั้งครอบครัว>> มา 4 จ่าย 3 Family Pack เงื่อนไข
ลกูค้าจะต้องมาเป็นครอบครัวเพื่อรับสิทธิ์มา 4จ่าย 3 โดยจะต้องลงทะเบยีนตามแบบฟอร์มและรับคปูองเพื่อนำไปใช้สทธิ์ที่ Boxoffice (ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เท่านั้น)

สุขรุ่นใหญ่>>สาหรับลกู ค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ดูหนังฟรี เมื่อสมัครบัตร MGEN Freedom(ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เท่านั้น)

สุขพิเศษ>>สำหรับลูกค้าเนสท์เล่ที่ซื้อน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ที่ Foodlandสามารถรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่งลูกค้าจะต้องซื้อน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 0.6 ลิตร (แพ็ก 12 ขวด) และ/หรือ 1.5 ลิตร (แพ็ก 6 ขวด)2 แพ็ก ระหว่าง 29 มีนาคม -15 เมษายน 2561 ที่ Foodland ทุกสาขา นำใบเสร็จไปแลกรับคูปองรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่งตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ใช้สิทธิ์ที่ ตู้ e-Ticket เท่านั้น สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้(ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เท่านั้น)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.