เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย

19

 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย กลุ่มประธานชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมร่วมคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้หมดวาระ เพื่อเข้ามาพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.