สื่อมวลชนส่วนกลางลงพื้นที่”คีรีชัยยามะป่ากลางเมืองเชียงราย 

40

29 ส.ค.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางนัยนา อินทะจักร หน.ฝ่ายอำนวยการรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางวรินิล อิ่นคำ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบาลและแผน นางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน และนายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมและนายสนอง บุญเรือง ประธานโครงการคีรีชัยยามะ พร้อมพี่น้องชุมชนดอยสะเก็น ต้อนรับสื่อมวลชนส่วนกลางหลายสาขา เข้าไปชมแหล่งเรียนรู้ “คีรีชัย ยามะ”ชุมชุนดอยสะเก็น ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้วางแนวทางในการสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นกับดอยสะเก็น ในการดึงดูดและรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น และเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก และเยาวชนไปพร้อมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.