คัดขยะ แยกประเภท ลดมลภาวะ ลดภาระ ลดขยะชุมชน

21

30 ส.ค.62เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จัดนิทรรศการ โครงการฯ ตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม“คัดขยะ แยกประเภท ลดมลภาวะ ลดภาระ ลดขยะชุมชน” บริเวณ โซนแกรนด์ฮอลล์ ชั้นG เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชน ตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้การดูแลจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงาน มีโซนการเรียนรู้โครงงานนวัตกรรมการจัดการขยะ การนำขยะมาทำผลิตภัณฑ์ DIY จากโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง8แห่ง มีกิจกรรมรณรงค์ภายในห้างสรรพสินค้า และกิจกรรมการแสดงบนเวที ตลอดการจัดนิทรรศการ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.