“สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม”

15

วันที่ 10 ก.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการพระราชดำริงบประมาณอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขปี 2562 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมโดยมีการมอบเงินสนับสนุนใหทุกชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำเงินที่สนับสนุนและนำไปอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมในแต่ละชุมชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.