เทศบาลนครเชียงรายร่วมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด

36

เวลา 21.45 น. วันที่ 11 ต.ค.ฟ62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงรายออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัด ร่วมกับจังหวัดเชียงรายโดยการนำของ นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงาน ความมั่นคง ) , อ.เมืองเชียงราย ,ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย,กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย (ฉก.นรสิงห์),กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย,เทศบาลนครเชียงราย,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย,จัดหางานจังหวัดเชียงราย,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.