เชียงรายประกาศเขตภัยแล้งรวม14อำเภอ76ตำบล651หมู่บ้าน

27

30 ม.ค.63 เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี เตรียมจัดชุดปฎิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่ชุมชน โดยแยกเป็นน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคที่เข้าถึงประชาชนตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนพื้นที่

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.