เทศบาลนครเชียงรายร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระบาด

14

13 ก.พ.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานทีมพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย ซึ่งโรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จากข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าปี 2562 มีผู้ป่วยสะสม 397 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร 514. 57 ตามลำดับและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายมีผู้ป่วยไข้เลือดออกระบาดทุกๆ ปี

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ทีมพ่นหมอกควันให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและเป็นการตอบสนองต่อการดูแลสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเซียงรายและให้ครอบคลุมทั้ง 65 ชุมชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(ข้างขัวพญามังราย)

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.