จังหวัดเชียงรายเปิดให้บริการสำนักทะเบียนและส่วนราชการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและSocial distancing

16

5พฤษภาคมจังหวัดเชียงรายเปิดให้บริการสำนักทะเบียนและส่วนราชการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและSocial distancing

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกประกาศ จำนวน 5 ฉบับครั้งที่ 5/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 (1) จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ฉบับข้างต้น เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนเป็นปกติต่อไป

-สำนักงานขนส่ง
-สำนักงานทะเบียน
-สำนักงานที่ดิน
-สำนักงานจัดหางาน

ซึ่งทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย เปิดให้บริการในส่วนงานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประจำตัวเป็นปกติ (จันทร์ -ศุกร์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการกับสำนักทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย เพียง”สแกนคิวอาร์โค้ด”นี้ สามารถตอบคำถามอย่างรวดเร็วทันใจ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.