นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับคัดเลือก #บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงรายที่มีผลงานระดับดีเด่นประจำปี 2563

14

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

26 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงรายสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน ที่มีจิตอาสา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร ที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้ส่วนราชการที่มีผลงานการปฎิบัติงานด้านยาเสพติดระดับดีเด่น จำนวน 4 หน่วยงาน และประเภทบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดระดับดีเด่น จำนวน19 ท่าน

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับคัดเลือก #บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงรายที่มีผลงานระดับดีเด่นประจำปี 2563 “ด้านการบริหารจัดการ “ซึ่งได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องกับส่วนราชการ และทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.