วิทยุรัฐสภาสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิไตย

14
33
เวลา 09.30 น.วันที่ 2 ธ.ค.56 ที่ห้องประชุม วนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ร่วมสร้างผลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการกว่า 350 คน โดยในงานมีการเปิดเวทีเสวนา เรือง “ร่วมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” โดยมีนายพงศกร อรรถนพพร สมาชิกผู้แทนราษฏร นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเวทีเสวนา
นางสาวโศมอุษา บูรณะเหตุ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กล่าวว่า กิจกรรม “ร่วมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิไตย” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและร่วมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยร่วมกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับฟังรับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดการผลักดันการมส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนผ่านสื่อนิติบัญญัติอย่างแท้จริง และส่งเสริมภาพลักษณ์ของรัฐสภาในฐานะขององค์กรนิติบัญัติ
ด้านนางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก และการร่วมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการประชาสัมพันธ์สื่อของฝ่ายนิติบัญญัติให้กับประชาชนได้รับทราบการเข้าถึงการทำงาน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา  เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างู้ฟัง ผู้ชมรายการกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมุ่งหวังว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการร่วมเสวนาในครั้งนี้
22
11

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.