มฟล.จัดกิจกรรมตลาดนัด ‘มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม’ ภายใต้โครงการวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่ จ.เชียงราย

137

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัด ‘มหัศจรรย์วันครอบครัวยิ้ม’ ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เรื่อง ‘ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง’ และได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ครอบครัว ดำเนินโครงการย่อย ครอบครัวพลังบวก เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

โดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า “ทราบว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว ดำเนินกิจกรรมครอบครัวพลังบวก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น เกิดทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบกาคเครือข่ายคนที่ทำงานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยังยืน เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนในท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับยัยของเด็กและเยาวชน นำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง การดำเนินงานจะประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน”

 

กิจกรรมภายในงานมีการแนะนำที่มาของโครงการวิจัยและผลการวิจัยภาพรวมของจังหวัดเชียงราย การเสนอผลงานของหมู่บ้าน 3 พื้นที่ ที่อยู่ภายใต้ โครงการวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีการเสวนาเกี่ยวกับมุมมองของการเชื่อมโยงผลการวิจัยสู่โมเดลเชียงราย จังหวัดคุณธรรม เมืองแห่งความสุข โดยผู้แทนหน่วยงานและนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จากนั้นจึงเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับแกนนำชุมชนและภาคีครอบครัว จำนวน 70 ท่าน ทั้งระดับเทศบาลตำบลนางแล, แกนนำระดับชุมชน, แกนนำภาคีครอบครัว และสมาชิกภาคีครอบครัว พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลให้กับ 3 หมู่บ้านที่ทำงานเพื่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชนยอดเยี่ยม ได้แก่แกนนำชุมชน มู่ที่ 7 ตำบลนางแล, แกนนำชุมชนหมู่ที่ 11 ตำบลนางแล และ แกนนำชุมชน หมู่ที่ 15 ตำบลนางแล

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.