13

5

jeux de stratégies

จากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้งในหลายพื้นที่ทำให้บริมาณน้ำได้เริ่มลดลงอยางเห็นได้ชัด โดยที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านฟาร์ม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นฝายกั้นแม่น้ำกกเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร พบว่ามีปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้านล่างของฝายมีบริมาณน้ำที่น้อยมากชาวประมงในพื้นที่สามารถเดิลงไปหาปลาในแม่น้ำกกได้ สำหรับในปีนี้แม้ว่ายังอยู่ในช่วงกลางของฤดูหนาวแต่ก็พบว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายแม่น้ำและคลองต่งๆปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้านที่แม่น้ำกร ซึ่งเป็ฯแม่น้ำสาขาที่มาบรรจบกับแม่น้ำกก ก็พบว่ามีน้ำแห้งขอดลงอย่างเห็นได้ชัดมีเนินทรายโผล่ขึ้นมาเป็นพื้นที่กว้าง

ด้าน นายสวาง ม่อมดี ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในช่วงนี้ภูมิอากาศได้เริ่มูงขึ้นทำให้มีอากาศร้อนในช่วงกลางวัน ซึ่งทางสำนังกานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งในจังหวัดแล้วโดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้ให้แต่ละอำเภอเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นได้ให้แต่ละอำเภอเตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อทำฝายกั้นน้ำเพื่อจะได้มีน้ำกักเก็บไว้ใช้ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมอุปกรณ์เก็บกักน้ำไว้ใช้นอกจากการเกษตรแล้ว ให้เก็บกักไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคด้วยเพื่อป้องกันการขาดแคลน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.