พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ ร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน “Northern of Thailand-Laos-Myanmar Trade Meeting”

240

การจัดการสัมนาเจรจาธุรกิจครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมขยาย มูลค่าทางเศรษฐกิจ การค้าของประเทศและภาคเหนือ ให้เกิดการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจได้ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงกับอนุภาค GMS BIMSTEC และ AEC ขยายเศรษฐกิจของภาคเหนือ และลาว เมียนมา ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายวราดิสร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาและธุรกิจ ร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน “Northern of Thailand-Laos-Myanmar Trade Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่า เชื่อมโยงการค้าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และผู้เข้าร่วมประชุมจาก ลาว เมียนมาร์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานเครือข่าย MOC Biz Club ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการค้าชายแดน/ข้ามแดน ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพาณิชย์จังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

การสัมนาเจรจาธุรกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศและภาคเหนือรวมถึงส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เกิดการยกระดับการค้าชายแดน ภาคเหนือ และความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดประชุมครั้งนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ำทา และแขวงอุดมไช จากสปป.ลาว และผู้ประกอบการจากเมียนมา เข้าร่วมด้วย และมีการเจรจาธุรกิจร่วมกัน มีมูลค่าเกือบ 3,000,000 บาท

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.