เชียงรายเข้มป้องกันปัญหาหมอกควัน

7

ประชุมหมอกควัน2

วันที่ 7 มี.ค.57 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประชุมหน่วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป่าไม้  เจ้าหน้าที่อุทยานและหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ไมคอนในอากาศที่มีปริมารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จากต่ำกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขึ้นมาสูงสุดที่ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าปัญหาสำคัญของการเกิดปัญหาหมอกควันคือการเผาวัชพืชเพื่อการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรและการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์หรือหาของป่า  โดยอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอ แม่สรวย เมือง แม่จัน เวียงป่าเป้า และอำเภอเวียงแก่น ซึ่งทางจังหวัดจึงได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมีทั้งบุคลากรและงบประมาณนำแผนการประกาศ 100 วันอันตรายปัญหาหมอกควันไปบังคับใช้อย่างจริงจัง ระหว่างวันที่ 6 มี.ค.57 ถึงวันที่ 30 มี.ค.57  ซึ่งช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้น นอกจากนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคล ทำการนำร่องนำระบบติดตามจุดเผาไหม้มาใช้ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตรับผิดชอบประกอบด้วยเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน เพื่อไว้เตือนภัยในการเกิดจุดฮอทสปอตในการที่จะเข้าไปดับไฟและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.