ลำปาง จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566

23

วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพัฒนาการอำเภอ โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านของตน โดยในปี พ.ศ. 2547 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ มุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี โดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนซึ่งการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนงาน

จังหวัดลำปาง มีหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด 343 กองทุน ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 จำนวน 20 กองทุน ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566 และพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปางจึงได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ การพระราชทานทุนดังกล่าว เป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของตน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ขึ้น ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.