มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จำนวน 38,573 ทุน ทั่วประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

78

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จำนวน 38,573 ทุน ทั่วประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายสมชาย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุน ร่วมกับ นายสมชาย ไตรทิพย์ นายอำเภอแม่สอด ว่าที่ร้อยตรี นราธิป สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสและมีอาชีพการงานที่มั่นคง เพราะมูลนิธิ ฯ เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กองทุนการศึกษาเป็นทุนของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งในปี 2566 มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 38,573 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,866,100 บาท

และนอกจากโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา มูลนิธิ ฯ เน้นย้ำให้ความสำคัญสร้างพลังในกลุ่มภาคีเครือข่าย ระดมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ อนามัยโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรม และจริยธรรม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งผลสำเร็จของการทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้ได้ช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็งของชุมชนแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้กว่า 326,000 คน ทั่วประเทศ

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.