ทน.ชร หารือร่วม ม.ราชภัฏเชียงราย กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนครเชียงราย นครแห่งความสุขสำหรับคนทุกวัย

514

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี เข้าร่วมการประชุม “ทิศทางการขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงราย : นครแห่งความสุขสำหรับคนทุกวัย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล พร้อมคณะ เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือการทำวิจัยพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โดยประเด็นการประชุม เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานครเชียงรายไปสู่อนาคตที่พร้อมสำหรับคนทุกวัย โดยมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ

  1. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
  2. การจัดการศึกษา
  3. การแก้ไขปัญหาคนว่างงาน
  4. การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และ
  5. การพัฒนาเมืองสู่ Smart City

โดยการบูรณาการการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ อันเกิดประโยชน์กับเทศบาลนครเชียงรายในการนำไปดูแลพี่น้องในชุมชนทั้ง 65 ชุมชนของเราได้อย่างดีและยั่งยืนร่วมกัน

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.