พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ

461

วันที่ 18 กันยายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี เพื่อบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการที่ได้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จำนวน 21 คน ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จำนวน 2 คน ชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) จำนวน 6 คน ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) จำนวน 12 คน ชั้นตราจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 3 คน และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแด่ข้าราชการที่บำเหน็จความชอบ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ ตามที่ทางราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆ เป็นประจำทุกปีตามวาระสำคัญ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.