ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียและคณะ พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการหลายด้าน

70

วันที่ 6 ตุลาคม 2566  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ คุณ อานา มาเรีย ปริเอโต อบัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย และคณะ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเกษตรแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นต้น

โดยคณะเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว และเข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานของจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสองประเทศ รวมทั้งเปิดมุมมองของสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า-การลงทุน รวมถึงโอกาสในการลงทุนร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ให้ความสนใจในการศึกษา การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเคยได้มีโอกาสเดินทางเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง ที่ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน พื้นที่ป่า โดยให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ดั้งเดิมอยู่ร่วมกับป่าและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จย่าฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นหารือเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเกษตรแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอแผนงานการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาวะ (Wellness City) โดยมุ่งเน้นยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาเมืองเชียงรายสู่เมืองวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจะประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Wellness City ภายในเดือนตุลาคมนี้

อีกทั้ง เอกอัครราชทูตฯ ยังมีความสนใจมองถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย รวมถึงประเทศไทย กับสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในการแลกเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กาแฟ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟมากที่สุดและมีคุณภาพที่ดีใกล้เคียงกับโคลอมเบีย โดยประเทศโคลอมเบียมีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ที่มีชื่อเสียงและส่งออกเป็นอันดับต้นของโลก นับว่าเป็นโอกาสอันดีหากทั้งสองฝ่ายจะหารือและแสวงหาความร่วมมือต่อกันได้ในอนาคต และในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย และคณะ เป็นเกียรติเข้าร่วมงานประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ภายในเดือนตุลาคม 2566 และพิธีเปิดงาน Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 รวมถึงกิจกรรมอื่นที่หลากหลายของจังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้บูรณาการความร่วมมือกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.