รพ.แพร่ ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพิ่มทักษะ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไข

37

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ โรงพยาบาลแพร่ นายแพทย์วิชิน โชติปฎิเวชกุล ผอ.รพ.แพร่เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบป้องกัน การระงับอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”  ประจำปี งบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลแพร่ โดยการซ้อมแผนในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณะกรรมการซ้อมแผนอัคคีภัย ตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่ และตัวแทนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์

ซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการระบบป้องกันการระงับอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัย ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังการเกิดภัย สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร มีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน การดูแลอาคารให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อสร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย บุคลากรของโรงพยาบาลจะได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล และปฏิบัติตามแผนได้ถูกต้อง ลดอัตราการเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย


สทฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.