ผอ.ศปพร. น้อมนำยุทธศาตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และพระราชปณิธาน ที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

67

ผอ.ศปพร. แถลงแผนการปฎิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมนำยุทธศาตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และพระราชปณิธาน ที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา จชต.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมแถลงแผนการปฎิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พันเอกณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าคณะทำงานฯ หรือ ผู้แทนหัวหน้าคณะทำงานที่ 1-4 หน่วยเฉพาะกิจประจำจังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา ,จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เกษตรจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้ดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบในการบูรณาการงานการแก้ปัญหางานการป้องกันปัญหา และการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม

 

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่าศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาแนวทาง“ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” และแนวพระราชดําริ “จิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา มุ่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการบูรณาการกําลังทุกภาคส่วนในการทําพื้นที่ให้ปลอดภัยและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม องค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา นําไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

รวมทั้งการน้อมนำ พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ “การสืบสาน รักษา และต่อยอด” งานตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีภารกิจในการขับเคลื่อนแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจประจำจังหวัด ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน ตลอดจน งานตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุข ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการที่จะนำแนวคิด สู่แนวทางการปฏิบัติของโครงการต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ พร้อมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบไป

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.