จชต. เตรียมเฮ! สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ ศอ.บต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หนุน ศึกษาต่อด้านการแพทย์-สาธารณสุข

76

เยาวชน จชต. เตรียมเฮ! สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ ศอ.บต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หนุน ศึกษาต่อด้านการแพทย์-สาธารณสุข ระบุ ศอ.บต. เป็นหน่วย ประสานทุนตลอดหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์กลับมาดูแลคนในพื้นที่

วันที่ 30 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ โดย ศอ.บต. รับหน้าที่เป็นหน่วยประสานสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จชต. และมีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ หลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ลงนาม

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการขยายโอกาสด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จชต. โดย ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนประสานทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้ง 2 หน่วยงานสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพดังกล่าว และกลับมาปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่า จะสามารถปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ด้านการสาธารณสุขและเป็นคนในพื้นที่ที่รู้วิถีชีวิต แนวความคิด และความเชื่อต่างๆของพื้นที่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ด้านอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ นอกจากจะร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตใน จชต. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ศอ.บต. และสถาบันพระบรมราชชนก ยังร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษาและดำเนินการทำสัญญาทุนการศึกษา ระหว่างผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมมีความร่วมมือทางงานวิจัยและบริการวิชาการ อย่างไรก็ตามสำหรับสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันหลักในการบริหารจัดการหลักสูตรแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต

โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และบริหารจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่ง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รับใช้ประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของ ศอ.บต. จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จชต. ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก โดยหวังความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในพื้นที่ จชต.

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจํะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.