ผวจ แพร่ ส่ง 5 เสือแรงงาน ลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล ขอให้กลับบ้านโดยเร็ว

54

เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่พบครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของแรงงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ นายสุวรรณ สวัสดิ์มูล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ นางศิรัณ ธีรทัศน์ธำรงค์ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และผู้แทนสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยนายธนัฎฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่บ้านแม่แรม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และบ้านห้วยฮ้อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ญาติของแรงงานทราบว่า ขณะนี้สถานการณ์สู้รบรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และต่อไปอาจส่งผลต่อการเดินทางกลับประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงขอให้ญาติแจ้งให้แรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในอิสราเอล กลับประเทศไทยโดยด่วน  นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ ได้แจ้งแก่ญาติว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีความเป็นห่วงความปลอดภัยต่อแรงงาน ขอให้เดินทางกลับมาก่อน กระทรวงแรงงานจะติดตามสิทธิปะโยขน์ต่างๆ เช่น เงินจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ค่าจ้างค่าจ่าย เงินชดเชยการเลิกจ้าง เป็นต้น และสามารถกลับไปทำงานได้อีกเมื่อสถานการณ์สงบ

นอกจากนี้ หากแรงงานมีปัญหาหนี้สิน กระทรวงแรงงานได้มีแนวทางในการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่แรงงาน เพื่อให้ไปชำระหนี้ จึงขอให้รีบกลับบ้านโดยเร็ว  ทั้งนี้หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานได้วีดีโอคอลคคุยกับแรงงานที่อยู่ในอิสราเอลโน้มน้าวให้กลับบ้าน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองให้มากที่สุด


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.