มฟล. จัดติวครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา พัฒนาสื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

66
DSC03523
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์และสื่อการสอนสำหรับครูฟิสิกส์ ให้กับครูฟิสิกส์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ครูในจังหวัดเชียงราย มีอุปกรณ์การทดลองและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในหัวข้อต่างๆ ในวิชาฟิสิกส์ และสามารถทำการบำรุงรักษาและนำอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ออกมาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่และหาได้ง่ายมาใช้เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียนเพื่ออธิบายหลักการทางฟิสิกส์
ซึ่งการอบรมยังมีส่วนช่วยให้มีการจัดตั้งกลุ่มให้คำปรึกษาในการดูแลการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น การอบรมมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาอุปกรณ์และสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยจัดอบรมให้กับครูกลุ่มดังกล่าวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนก.ค.นี้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อศูนย์บริการวิชาการ 0-5391-6450

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.