เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สร้างผลงานสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น

7

710232

 

 

เทศบาลนครเชียงราย เข้ารับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สร้างผลงานสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น ประจำปี 2556 เร่งพัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อผู้บริโภค

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีสภาพภูมิทัศน์ อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร มีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีการแสดงประกอบแสงสีเสียงทุกวัน สวนตุงและโคมนครเชียงรายสถานที่จัดแสดงพิพิทธภัณฑ์ชนเผ่า และสวนดอกไม้ใจกลางเมือง ตลาดไนท์พลาซ่า สถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแหล่งจับจ่ายยามค่ำคืน และอื่นๆ อีกมากมาย ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงรายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการด้านอาหาร เทศบาลนครเชียงรายได้ให้การสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไป และการส่งเสริมการประกอบการค้าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของชมรมมาโดยตลอด”

และจากการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค มาตั้งแต่ปี พ.ศ.

2554 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในหลายพื้นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 141 หน่วยงาน และเทศบาลนครเชียงรายคือหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานในการสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงราย ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบทบาทของชมรมผู้ประกอบการค้าฯ อย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด อาทิ การจัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีโอกาสในการออกร้านจำหน่ายอาหาร รวมถึงการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมในการจำหน่ายอาหารและร่วมงานต่างๆ อาทิ งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม งานประเพณีสงกรานต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้สมาชิกชมรมฯ มีรายได้และสร้างความเป็นภาคีเครือข่ายด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น ประจำปี 2556 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครเชียงรายมีความตั้งใจจริงในการสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและสมาชิกชมรมทุกคนให้มีโอกาส และให้ได้รับแต่สิ่งที่ดี ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นทั้งชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.