เทศบาลนครเชียงราย อบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗

6

2-8 01

 

 

2-8-02

 

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๗   ( การพัฒนาชุมชนด้วยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ) โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บิรหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรม เพื่อให้แกนนำชุมชนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจำจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ณ โรงแรมบ้านล้านนา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.