เทศบาลนครเชียงรายผ่านเกณฑ์มาตรฐานMSMS2008 กรมควบคุมมลพิษต่ออายุรับรองการจัดการน้ำเสียชุมชน

92

710232

เทศบาลนครเชียงราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MSMS 2008 กรมควบคุมมลพิษมีมติต่ออายุการรับรองระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน มอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในการประชุมประจำปีกรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำระบบการบริหารงานภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน โดยที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายได้รับการรับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (Re-Certification Audit) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 และมีกำหนดระยะเวลาในการรับรองระบบดังกล่าวในวันที่ 4 มีนาคม 2557 นี้”

เทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวที่มีระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ประมาณ 8 0 ไร่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (AL: Aerated Lagoon) ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละประมาณ 27,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นจนสามารถระบายลงสู่คลองสาธารณะได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงรายพื้นที่ทั้งหมดกว่า 80 ไร่นั้น ถือเป็นสถานที่ที่รวบรวมน้ำเสียชุมชนจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อกำจัดความสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่อยู่ในน้ำเสียโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดที่มีมาตรฐานจะถูก

ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนหนึ่งนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ และอื่นๆ ซึ่งต่อมาได้รับการรับรองมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยกรมควบคุมมลพิษในฐานะที่เป็นองค์กรดำเนินการบำบัดน้ำเสียชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง

และในปีนี้กรมควบคุมมลพิษได้เข้ามาตรวจสอบประเมินภายนอกเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ (RE – Certification Audit) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลนครเชียงราย โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน ผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยล่าสุดเทศบาลนครเชียงรายได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเทศบาลนครเชียงรายในการประชุมประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป็นอีกนโยบายหนึ่ง ที่ท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมีความต้องการยกระดับมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลนครเชียงรายด้วยการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการน้ำเสียที่ไม่เสียเปล่า และอีกส่วนหนึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ มีบรรยากาศเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหลายๆ จุดของบ่อบำบัดเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยทั้งนี้เทศบาลฯ จะยังคงรักษาคุณภาพการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดเวลา”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.