มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ประจำปี 2567

224

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ พื้นที่การดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยมีคุณ คงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้

คุณ คงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า“ขอให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ตระหนักในคุณค่าของทุนการศึกษาที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้มอบให้ และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่างแรกคือตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ขยันหมั่นเพียร และมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรียน ใช้ทุนการศึกษาอย่างเห็นคุณค่า ประหยัด อดออม ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งต่อมาคืออยากให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองเป็นนักเรียนที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นำพาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในวัน ข้างหน้า สิ่งสุดท้าย ก็คือมีความกตัญญูรู้คุณ กตัญญูต่อพ่อแม่ ต่อผู้มีพระคุณ สิ่งที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูได้ดีที่สุด ก็คือการใช้ทุนอย่างมีคุณค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้ คือการมีจิตอาสา  มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส ตามกำลังความสามารถของตนเอง”

ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ สุขอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ประคับประคองให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตไปเป็นเสาหลักของครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ”   และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมาโดยตลอด

นางสาวสายฝน  อำรุงคีรี  เด็กในความดูแลของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กที่ได้เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา ในครั้งนี้  ได้กล่าวว่า  “ หนูขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ที่ได้มอบโอกาส ดีๆให้กับหนู ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุนที่หนูได้รับทำให้หนูได้เสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่ และมีอุปกรณ์การเรียนเพื่อสำหรับการเรียนของหนู หนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะ”

สำหรับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในพื้นที่ 34 จังหวัด จำนวนรวม 36,495​ ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101,161,500 บาท

กองทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. เป็นกองทุนช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวขาดแคลน รายได้น้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.