เชียงราย อนาคตโลจิสติกส์ลุ่มแม่น้ำโขงรุ่ง มฟล.เปิดศูนย์อบรมด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ พัฒนากำลังคน รองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เชื่อมโยง GMS

128

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องระชุมประคู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการแถลงข่าวความสำเร็จโครงการศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยใช้ Mixed Reality Simulation เพื่อรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เพื่อเชื่อมโยง GMS มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการ “ศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยใช้ Mixed Reality Simulation เพื่อรองรับ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เพื่อเชื่อมโยง GMS” มุ่งพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ เสริมสร้าง ศักยภาพ รองรับการขยายตัวของศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เชื่อมโยง Greater Mekong Subregion (GMS)

 

โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน กรมการขนส่งทางบก โรงเรียนทักษะพิพัฒน์หรือ SCGJWD Academy, บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนและได้จัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจริยะ (Mixed Reality Center of Excellence) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของโดยที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออก พนักงานขับรถยกและรถบรรทุก เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รวมถึงนักศึกษาไปแล้วกว่า 300 ราย และกำลังจะดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ความสามารถทันสมัย ผ่านหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ซึ่งรองรับรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งออนไลน์และห้องเรียน ตลอดจนให้ประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) ที่ได้มีการประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี Mixed Reality ผ่านแว่น HoloLens ภายใต้โครงการ ทั้งหมด 9 ตัว ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ยกระดับการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์อัจริยะเพื่อรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยกระดับความสามารถในการแข่งขันต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา หัวหน้าโครงการฯ นายณัฐกฤต แก้วประทุม นักวิชาการขนส่งชํานาญการ คุณสรนพ บ้านใหญ่ SCGJWD Academy ร่วมเปิดเผยถึง โครงการศูนย์ฝึกอบรมกำลังคนด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะโดยใช้ Mixed Reality Simulation เพื่อรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ เพื่อเชื่อมโยง GMS ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวย 9,970,800 บาท เพื่อพัฒนากาลังคนที่สามารถทางานรองรับกับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าในอนาคต

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มั่นใจว่าโครงการนี้จะบรรลุเป้าหมาย ส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค ดึงดูดนักลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าขาย เชื่อมโยง GMS การค้าขาย การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป.

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.