มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566/67

204

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567  ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซีเอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ พื้นที่การดำเนินงานจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว ว่า “ขอให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ตระหนักในคุณค่าของทุนการศึกษาที่มูลนิธิ ซี.ซีเอพ.ฯ ได้มอบให้ และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่างแรกคือตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ขยันหมั่นเพียร และมีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรียน ใช้ทุนการศึกษาอย่างเห็นคุณค่า ประหยัด อดออม ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งต่อมาคืออยากให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองเป็นนักเรียนที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นำพาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในวัน ข้างหน้า สิ่งสุดท้าย ก็คือมีความกตัญญรู้คุณ กตัญญูต่อพ่อแม่ ต่อผู้มีพระคุณ สิ่งที่จะแสดงออกถึงความกตัญญได้ดีที่สุด ก็คือการใช้ทุนอย่างมีคุณค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้ คือการมีจิตอาสา มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส ตามกำลังความสามารถของตนเอง”

นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค ตัวแทนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ เป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ สุขอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ประคับประคองให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตไปเป็นเสาหลักของครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ” และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมาโดยตลอด

ด.ญ.ทัศนีพร เยโลกุ เด็กในความดูแลของโครงการ พัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กที่ได้เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า ” หนูขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซีเอฟ.ฯ ที่ได้มอบโอกาส ดีๆให้กับหนู ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุนที่หนูได้รับทำให้หนูได้เสื้อผ้าชุด นักเรียนใหม่ และมีอุปกรณ์การเรียนเพื่อสำหรับการเรียนของหนูหนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะ”

สำหรับ มูลนิธิ ซี.ซีเอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในพื้นที่ 34 จังหวัด จำนวนรวม 36,495 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101,161,500 บาท(หนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ซึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย มีเด็กได้รับทุนทั้งหมด จำนวน 1,245 คน เป็นทุนการศึกษา จำนวนเงิน ทั้งสิ้น 2,971,700 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. เป็นกองทุนช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวขาดแคลนรายได้น้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.