ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดตาดีกาสัมพันธ์ อ.ยะหา ครั้งที่ 21 “พัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ” กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

101

วันที่ 1 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่ สนาม ริสกี กรุ๊ป (ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดนูรุลอิห์ซาน หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลยะหา ครั้งที่ 21 / 2567 ถือเป็นงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาสี ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ร่วมกับชมรมตาดีกาตำบลยะหา ชมรมอิหม่ามตำบลยะหา และชุมชนบ้านสามแยกอาเส็น

จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนตาดีกา ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสอนให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรมกว่า 1,000 คน

ในการนี้ นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งมลายู เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราจะได้เห็นบรรยากาศดี ๆ แบบนี้ ที่ในพื้นที่อื่นของประเทศไทยไม่มี แต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ที่ได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูงสุด ทั้งการแต่งกายด้วยชุดมลายูถิ่น การใช้ภาษาไทย ภาษามลายู ธงชาติไทย พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทย มาสื่อสารถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในแผ่นดินใต้ เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และที่ผ่านมา รัฐบาลได้สนับสนุนอาหารกลางวัน แก่ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้นักเรียนในศูนย์ประจำมัสยิดตาดีกาฯ มีโภชนาการทางด้านอาหารที่มีคุณภาพ และขอชื่นชมชาวยะหาทุกคน ที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะอำเภอยะหาถือเป็นอำเภอเพชรเม็ดงามของชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เยาวชนที่สามารถชนะการอ่านอับกุรอ่าน (กอรี) 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่สำหรับไว้ดูดวงจันทร์สำหรับชาวศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีผลไม้มากมายที่ส่งออกให้พี่น้องทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้ชิมไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลองกองหรือผลไม้อื่น ๆ มากมาย ทั้งหมดนี้ถือเป็นเพชรเม็ดงามที่สำคัญที่มีอยู่ในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตตำบลยะหา จำนวน 13 ศูนย์ฯ และเทศบาลอีก 1 ศูนย์ รวมเป็น 14 ศูนย์

อับดุลหาดี/ยะลา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.