นิติศาสตร์ มฟล. ร่วมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

12
images
นิติศาสตร์ มฟล. ร่วมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนากฎหมายการพนันในมุมมองของพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมระดมความคิดเห็นจัดทำร่าง พ.ร.บ.การพนันฉบับทันสมัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนากฎหมายการพนันในมุมมองของพื้นที่ภาคเหนือ’ ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานและระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง)พระราชบัญญัติการพนันฉบับทันสมัย ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ภายในงานจะมีการนำเสนอ ‘รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย’ โดย รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, เวทีเสวนา ‘การพนันในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ’ นำการเสวนาโดย ดร.รัตพงศ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็น การพนันชายแดน, ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเด็น การพนันตามแนวชายแดน : กรณีคิงโรมันคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว และ ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประเด็น การพนันและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ดำเนินรายการ ทั้งยังมีการเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น ‘การจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.การพนันฉบับทันสมัย’ ซึ่งมี ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ ‘ข้อเสนอเบื้องต้นต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนัน’ ก่อนเปิดเวทีผลระดมความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.