มฟล. จัดงาน ASEAN International Fair 2015 พร้อมสู่การเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน

17

DSC_1574

นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม ASEAN International Fair 2015 ครั้งที่ 5 อันเป็นส่วนหนึ่งรายวิชา ASEAN Studies ของสำนักวิชานวัตกรรมสังคม โดยร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ชาติ โดยถ่ายทอดผ่านซุ้มนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ บรูไน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย รวมทั้งยังมีขนมขึ้นชื่อของแต่ละประเทศมาให้ชิมจนอิ่มหนำอีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานยังมีการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยชมรมนักศึกษานานาชาติ มฟล. ได้เงินบริจาคกว่า 9 พันบาท เพื่อนำไปสมทบกับมหาวิทยาลัยรวบรวมส่งให้กับสถานทูตเนปาล ประจำประเทศไทยต่อไป

ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. ประธานเปิดงานกล่าวว่า นับแต่ก่อตั้ง มฟล. ในปี 2541 และได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนมานับแต่ต้น นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทำงานได้ในระดับนานาชาติ จนกระทั่งก้าวมาถึงการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเตรียมตัวสำหรับการทำงานในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกเป็นสิ่งสำคัญ มฟล.จึงได้จัดตั้งสำนักวิชานวัตกรรมสังคม เปิดหลักสูตรอาเซียนศึกษาและรายวิชา ASEAN Studies รวมทั้งการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษากว่า 2 พันคนในหลักสูตรอาเซียนศึกษา ได้ใช้ศักยภาพในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ควบคู่กับการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถรอบด้านของผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล

กิจกรรมที่น่าสนใจบนเวที ASEAN International Fair ประกอบไปด้วยการแสดงในชุดต่างๆ ของทั้ง 10 ชาติอาเซียน โดยมีผู้แสดงเป็นทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เช่น ฟ้อนรำพื้นบ้านจากกัมพูชา, ร้องเพลง Laskar Palangi จากอินโดนีเซีย, ระบำพื้นบ้าน Lawiswis Kawayan จากฟิลิปปินส์, การเต้นบัดสลบม่วนใจ จากลาว, การฟ้อนรำ จากเมียนมาร์, การแสดงชุดสยามอารยะ จากไทย, ระบำนกยูง จากเวียดนาม, ระบำพื้นบ้านประยุกต์ จากสิงคโปร์, ระบำหมกจากเวียดนาม เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.