มฟล. ห่วงใยนักศึกษา พ่นยุงจุดเสี่ยงป้องกันไข้เลือดออก

21

DSC02516

            งานควบและป้องกันโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปฏิบัติการจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูฝน อันเป็นสาเหตุของโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่มีความห่วงใยใส่ใจในสุขอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน จึงได้จัดให้มีการพ่นยากำจัดยุงลายในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้ทำการพ่นหมอกควันเคมีในจุดเสี่ยงการระบาดต่างๆ รวมทั้งทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมใส่สารทรายทีมีฟอตในจุดเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ท่อระบายน้ำ หลุมบ่อวาวเปิดปิดน้ำ บ่อเก็บน้ำใต้ดิน อาคารหอพัก อาคารเรียน และอาคารสำนักงาน  พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติการเพื่อสรุปข้อเสนอไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเรื่อง โรคติดต่อโดยยุงเป็นพาหะและการควบคุมป้องกัน แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานเกษตรและภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลป้องกันโรคระบาดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.