ม.แม่ฟ้าหลวงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู็เข้าร่วมเห็นและสามารถจับต้องได้จริง‏

22

Untitled

วันที่ 17 ส.ค.58 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ส่วนภูมิภาค  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกถมารี
สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากส่วนกลางแลภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเรริมการะบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์รวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและประเทศชาติ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทาง มหาวิทยาลัยยแม่ฟ้าหลวงได้จัดจุดที่สามารถเรียนรู้เพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว การจัดห้อง Time Light เพื่อแสดงเทคโนโลยีด้านแสงและสี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ด้านดร.ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานจากภายนอกได้มีการจัดแคมเปญด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัย จะเป็นส่วนของการจัดทำของเล่นหรือการแสดงที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ เช่นเรื่องแสง เสียง หรือ ดิน ซึ่งเด็กที่เข้ามาร่วมสามารถเข้าใจและจับต้องได้จริง สำหรับการจัดการครั้งนี้ทาง ท่านอธิการบดีฯ ได้กล่าวเป็นประจำทุกปีว่า การจัดงานไม่ได้หวังว่าเด็กจะได้รับความรู้มากมาย แต่จะเน้นการจุดประกายให้เด็กสนใจในวิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.