ทน.เชียงราย จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

8

13

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ มีการบรรยายพิเศษ จากพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมอินคำ จ.เชียราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.