เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต

16

16

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศที่สำคัญของท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะเป็นการยกมาตรฐานการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงรายที่มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมในการทำงาน เทศบาลนครเชียงรายยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนงานในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.